Algemene voorwaarden

Looptijd:

 • De prijslijst vervangt alle vorige versies en is geldig vanaf 1 februari 2013.
 • Alle prijzen zijn in euro’s (€)
 • BVG BV behoudt zich het recht voor om de prijzen tussentijds aan te passen indien nodig. Klanten worden hierover geïnformeerd als deze prijsverandering plaatsvindt voorafgaande aan het plaatsen van een order.

Verpakking en Aflevering:

 • Minimale afname voor bestaande leveranciers is € 100,-
 • Verpakking en aflevering in Nederland is vrij van kosten vanaf een order van € 400,- exclusief promotiemateriaal
 • Verzendkosten zullen worden doorberekend voor orders onder de € 400,-
 • Vracht zal worden doorberekend

Betalingsvoorwaarden via IDEAL:

Prijzen / Betalingen

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief administratie en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Betaling dient per direct via Ideal of schriftelijke overmaking te worden voldaan. Pas na de ontvangen betaling zal het bestelde product worden verstuurd.
 • Betaling kan geschieden per Ideal of overboeking na ontvangst van de factuur.  Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening.
 • Nieuwe klanten dienen voorafgaand aan de levering te betalen (er wordt in deze gevallen een korting toegepast).
 • Nederlandse klanten moeten binnen 14 dagen betalen.
 • Buitenlandse klanten moeten voorafgaand aan de levering betalen  (er wordt in deze gevallen een korting toegepast).
 • Betaling in dollars of ponden  is alleen met de toestemming van de directie mogelijk. De huidige wisselkoers van de datum van de order is bepalend. Laat ons op tijd weten wanneer u een order wilt plaatsen in een van deze valuta’s.
 • Klanten die per bank betalen worden vriendelijk verzocht ons te laten weten op welke datum zij de betaling hebben gedaan.

BTW:

 • Het Nederlandse BTW-tarief wordt berekend.
 • Klanten van buiten Nederland, maar binnen Europese Unie zijn vrijgesteld van BTW indien zij ons hun geldig BTW nummer overhandigen.
 • Exportorders buiten de Europese Unie zijn vrijgesteld van BTW, behoudens bewijs van uitvoer.

Beschikbaarheid:

 • De meeste stokken zijn beschikbaar. Neem bij grote orders telefonisch contact met ons op. De stokken worden op verzoek geproduceerd.

Leveringstijd:

 • De overeengekomen leveringstijd is een streeftermijn.

Promotiemateriaal:

 • Promotiemateriaal voor stands en merchandisers wordt geleverd tegen gereduceerde prijzen onder voorwaarden dat zij alleen worden gebruikt om BVG producten ten toon te stellen en te promoten. Promotiemateriaal mag niet gebruikt worden om de som van de order te verhogen.

Onjuiste aflevering:

 • Alle foutieve en/of beschadigde afgeleverde producten moeten binnen 7 dagen na factuurdatum onder onze aandacht gebracht zijn.

Procedure van foutieve en beschadigde goederen:

 • Klanten worden verzocht geen foutieve en/of beschadigde producten naar ons terug te zenden alvorens contact te hebben gehad. Het is vaak mogelijk om een fout per telefoon te herstellen of een onderdeel te versturen.
 • Wanneer u de wandelstok demonteert, vervalt de garantie.
 • Als er besloten wordt dat het product moet worden teruggezonden naar BVG voor inspectie, zal de klant een “Retour Nummer” en “Reden van Retour”-slip toegestuurd  krijgen. Deze dient bij het geretourneerde product worden gevoegd.
 • Bij een fabrieksfout of schade vanuit de fabriek of vervoer, zal er een creditnota of vervanging van de producten plaatsvinden. Ook het transport zal worden vergoed.
 • Creditnota’s en vervanging zullen niet worden gemaakt als blijkt dat producten zijn beschadigd door derden, zijnde klanten van de winkel of publiek. De klant vrijwaart BVG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan BVG is toe te rekenen

Eigendomsrecht:

 • Alle producten blijven in eigendom van BVG zolang er niet volledig is betaald.

Toepasselijk Recht:

 • Op de rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.
 • Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen.

BVG BV
T: 0411-200033
M: 06-54966704
E: ev@bvghandelsonderneming.nl

BTW: 850497255 : KvK:52554449